Äldrevård

Den som arbetar inom äldrevården tillhör de mest utsatt när det gäller arbetsskador till följd av våld och hot. Det är därför synnerligen viktigt att personalen får utbildning i detta ämne. Vanligen är det bra med en heldag som sedan eventuellt kan följas upp.

Stefan Sandström har i många år arbetat på långvård, geropsykiatrisk vård och somatisk vård.

Ett lämpligt kursinnehåll kan vara:

  • Våld och hot som arbetsmiljöproblem. Inledningsvis ges ett övergripande perspektiv på problematiken. Vad behöver man tänka på generellt? Vilka åtgärder bör vidtas? Hur?
  • Aggressivitet i äldrevården. Varför blir gamla människor arga i vår verksamhet och vad kan vi göra åt saken?
  • Psykisk sjukdom och våld. När riskerar man att psykiskt sjuka blir våldsamma?
  • Demenssjukdomar och våldsbenägenhet. Här tar vi särskilt upp boende med frontallobsdemenser och beskriver hur man kan arbeta med dem för att undvika yrkesskador.
  • Bemötande. Hur man kan agera för att lugna ner och minska risken för våld.
  • Våldets drivkrafter. Känslor och psykiska tillstånd som driver på våldet, samt hur de kan bemötas.
  • Konflikttyper och konfliktmönster. Forskning visar att våldet nästan alltid föregås av konflikter. Att rätt kunna handskas med dessa är därför en förutsättning.
  • Utagerande våld. Det våld som många anser "kommer som en blixt från en klar himmel" kan förutsägas genom enkla beteendesignaler. Det kan också förebyggas.
  • Lagstiftningen. Arbetsskyddslagstiftningen är bra. Men hur många följer den? Ett första steg är att känna till den.