Äldrevård

Hot & våld utbildning för dig som jobbar inom äldrevård

Tillbaka till sidan: Utbildning: Hot och Våld i arbetslivet

Den som arbetar inom äldrevården tillhör de mest utsatt när det gäller arbetsskador till följd av våld och hot. Det är därför synnerligen viktigt att personalen får utbildning i detta ämne. Vanligen är det bra med en heldag som sedan eventuellt kan följas upp.

Stefan Sandström har i många år arbetat på långvård, geropsykiatrisk vård och somatisk vård.

Ett lämpligt kursinnehåll kan vara:

  • Våld och hot som arbetsmiljöproblem. Inledningsvis ges ett övergripande perspektiv på problematiken. Vad behöver man tänka på generellt? Vilka åtgärder bör vidtas? Hur?

  • Aggressivitet i äldrevården. Varför blir gamla människor arga i vår verksamhet och vad kan vi göra åt saken?

  • Psykisk sjukdom och våld. När riskerar man att psykiskt sjuka blir våldsamma?

  • Demenssjukdomar och våldsbenägenhet. Här tar vi särskilt upp boende med frontallobsdemenser och beskriver hur man kan arbeta med dem för att undvika yrkesskador.

  • Bemötande. Hur man kan agera för att lugna ner och minska risken för våld.

  • Våldets drivkrafter. Känslor och psykiska tillstånd som driver på våldet, samt hur de kan bemötas.

  • Konflikttyper och konfliktmönster. Forskning visar att våldet nästan alltid föregås av konflikter. Att rätt kunna handskas med dessa är därför en förutsättning.

  • Utagerande våld. Det våld som många anser "kommer som en blixt från en klar himmel" kan förutsägas genom enkla beteendesignaler. Det kan också förebyggas.

  • Lagstiftningen. Arbetsskyddslagstiftningen är bra. Men hur många följer den? Ett första steg är att känna till den.