Äldrevård

Hot & våld utbildning för dig som jobbar inom äldrevård

Den som arbetar inom äldrevården tillhör de mest utsatt när det gäller arbetsskador till följd av våld och hot. Det är därför synnerligen viktigt att personalen får utbildning i detta ämne. Vanligen är det bra med en heldag som sedan eventuellt kan följas upp.

Stefan Sandström har i många år arbetat på långvård, geropsykiatrisk vård och somatisk vård.

Ett lämpligt kursinnehåll kan vara:

  • Våld och hot som arbetsmiljöproblem. Inledningsvis ges ett övergripande perspektiv på problematiken. Vad behöver man tänka på generellt? Vilka åtgärder bör vidtas? Hur?

  • Aggressivitet i äldrevården. Varför blir gamla människor arga i vår verksamhet och vad kan vi göra åt saken?

  • Psykisk sjukdom och våld. När riskerar man att psykiskt sjuka blir våldsamma?

  • Demenssjukdomar och våldsbenägenhet. Här tar vi särskilt upp boende med frontallobsdemenser och beskriver hur man kan arbeta med dem för att undvika yrkesskador.

  • Bemötande. Hur man kan agera för att lugna ner och minska risken för våld.

  • Våldets drivkrafter. Känslor och psykiska tillstånd som driver på våldet, samt hur de kan bemötas.

  • Konflikttyper och konfliktmönster. Forskning visar att våldet nästan alltid föregås av konflikter. Att rätt kunna handskas med dessa är därför en förutsättning.

  • Utagerande våld. Det våld som många anser “kommer som en blixt från en klar himmel” kan förutsägas genom enkla beteendesignaler. Det kan också förebyggas.

  • Lagstiftningen. Arbetsskyddslagstiftningen är bra. Men hur många följer den? Ett första steg är att känna till den.