Psykiatri och Rättspsykiatri

Anpassad utbildning för dig inom psykiatri och rättspsykiatri

Jag har funnit att det ofta är bra att börja med en heldag för att sedan eventuellt återkomma med kompletteringar. Utbildningen är ganska snarlik den vi rekommenderar för socialtjänsten, men innehåll och exempel tenderar att bli annorlunda. Om man vill ha mera utrymme för diskussioner kan det dock vara bra med två dagar.

Jag har själv arbetat som skötare inom psykiatrin. Det var för visso länge sedan, men jag finner ändå att dessa erfarenheter är mig till hjälp när jag utbildar dessa yrkesgrupper.

Förslag på kursinnehåll:

  • Våld och hot som arbetsmiljöproblem. Inledningsvis ges ett övergripande perspektiv på problematiken. Vad behöver man tänka på generellt? Vilka åtgärder bör vidtas? Hur?

  • Aggressivitet. Varför blir människor arga i vår verksamhet och vad kan vi göra åt saken?

  • Psykisk sjukdom och våld. När riskerar man att psykiskt sjuka blir våldsamma?

  • Riskbedömningar. Olika modeller presenteras.

  • Bemötande. Hur man kan agera för att lugna ner och minska risken för våld.

  • Våldets drivkrafter. Känslor och psykiska tillstånd som driver på våldet, samt hur de kan bemötas.

  • Konflikttyper och konfliktmönster. Forskning visar att våldet nästan alltid föregås av konflikter. Att rätt kunna handskas med dessa är därför en förutsättning.

  • Utagerande våld. Det våld som många anser “kommer som en blixt från en klar himmel” kan förutsägas genom enkla beteendesignaler. Det kan också förebyggas.

  • Kamratstöd vid incidenter. Här ges några enkla men livsviktiga tips om hur man kan minska risken för svåra trauman hos utsatta personer.

  • Lagstiftningen. Arbetsskyddslagstiftningen är bra. Men hur många följer den? Ett första steg är att känna till den.