Sjukvård

Utbildning för vårdcentral & akutintag

Sjukvården spänner över ett vitt område och kursinnehållet kan behöva anpassas utifrån detta. Jag har utbildat många vårdcentraler och akutintag, samt genomfört stora kurser för landsting med flera hundra deltagare med skiftande arbetsuppgifter. För många enheter kan det vara lagom med en dag, men de som är särskilt utsatta kan behöva mera tid för diskussion och ett fylligare innehåll.

Stefan Sandström arbetade under en följd av år som vak inom somatisk och psykiatrisk vård och har därigenom en viss förtrogenhet med vårdmiljön. Förslag till innehåll kan vara:

 • Våld och hot som arbetsmiljöproblem. Inledningsvis ges ett övergripande perspektiv på problematiken. Vad behöver man tänka på generellt? Vilka åtgärder bör vidtas? Hur?
 • Aggressivitet. Varför blir människor arga i vår verksamhet och vad kan vi göra åt saken?
 • Droger och våld.
 • Psykisk sjukdom och våld. När riskerar man att psykiskt sjuka blir våldsamma?
 • Neuropsykiatriska syndrom och våldsamhet t.ex. vid ADHD, autism, Aspergers.
 • Fysisk arbetsmiljö om hur man kan utforma lokaler och receptioner.
 • Bemötande. Hur man kan agera för att lugna ner och minska risken för våld.
 • Våldets drivkrafter. Känslor och psykiska tillstånd som driver på våldet, samt hur de kan bemötas.
 • Konflikttyper och konfliktmönster. Forskning visar att våldet nästan alltid föregås av konflikter. Att rätt kunna handskas med dessa är därför en förutsättning.
 • Utagerande våld. Det våld som många anser “kommer som en blixt från en klar himmel” kan förutsägas genom enkla beteendesignaler. Det kan också förebyggas.
 • Kamratstöd vid incidenter. Här ges några enkla men livsviktiga tips om hur man kan minska risken för svåra trauman hos utsatta personer.
 • Lagstiftningen. Arbetsskyddslagstiftningen är bra. Men hur många följer den? Ett första steg är att känna till den.