Utbildning för Socialtjänst

Rekommendation tvådagars kurs

För socialtjänsten rekommenderar jag alltid en tvådagarskurs. Jag har lång erfarenhet av att utbilda och handleda inom socialtjänsten och är väl förtrogen med de allra flesta förekommande arbetsuppgifter.

Lämpliga rubriker för dessa yrkesgrupper, och som vi bl.a. haft i de kurser vi arrangerat i samarbete med Akademikerförbundet SSR, är:

Våld och hot som arbetsmiljöproblem
Inledningsvis ges ett övergripande perspektiv på problematiken. Vad behöver man tänka på generellt? Vilka åtgärder bör vidtas? Hur?

Aggressivitet
Varför blir människor arga i vår verksamhet och vad kan vi göra åt saken?

Droger och våld

Psykisk sjukdom och våld
När riskerar man att psykiskt sjuka blir våldsamma?

Neuropsykiatriska syndrom och våldsamhet
t.ex. vid ADHD, autism, Aspergers.

Riskbedömningar
Olika modeller presenteras.

Bemötande
Hur man kan agera för att lugna ner och minska risken för våld.

Våldets drivkrafter
Känslor och psykiska tillstånd som driver på våldet, samt hur de kan bemötas.

Konflikttyper och konfliktmönster
Forskning visar att våldet nästan alltid föregås av konflikter. Att rätt kunna handskas med dessa är därför en förutsättning.

Utagerande våld
Det våld som många anser “kommer som en blixt från en klar himmel” kan förutsägas genom enkla beteendesignaler. Det kan också förebyggas.

Kamratstöd vid incidenter
Här ges några enkla men livsviktiga tips om hur man kan minska risken för svåra trauman hos utsatta personer.

RRR­modellen
En ny dansk modell visar hur man kan förstå och analysera våldsincidenter för att minska risken för att de upprepas.

Lagstiftningen
Arbetsskyddslagstiftningen är bra. Men hur många följer den? Ett första steg är att känna till den.