top of page

En kurs om spel- och substansberoende som jag gjort


Utifrån mina två böcker om beroendeproblematik gjorde jag en tvådagarskurs för en uppdragsgivare med följande innehåll:


Dag 1


·      Varför man missbrukar 

o   Grundorsakerna till missbruk.


·      Olika slags missbruk 

o   Även om substansmissbruket är mest allvarligt är olika slag av missbruk förvånansvärt lika


·      Missbruk och samsjuklighet 

o   Tar upp de vanligaste samsjukligheterna som förekommer vid substansmissbruk.


·      Vanliga problem vid personlighetsstörningar 

60-90 % av dem som har ett allvarligt missbruk är personlighetsstörda. Här tar vi upp några vanliga drag utifrån sådana diagnoser.


·      En praktisk kommunikationsmodell vid multidiagnoser Det kan vara svårt och förvirrande att relatera till människor som har ett flertal olika diagnoser. Många av de problemen kan lösas utifrån denna enkla men effektiva kommunikationsmodell.


·      Missbruk och trauma. Trauma är den vanligaste samsjukligheten vid substansmissbruk. Här beskrivs hur trauma uppkommer, hur de påverkar individen och hur man kan förhålla sig till den som är traumatiserad.


 

Dag 2

 

·      Vad händer i hjärnan vid trauma Det finns många definitioner på trauman. Här presenteras en helt biologisk definition, utifrån rön som kommit fram vid hjärnscanning.


·      Flash-backs När traumat återupplevs genereras beteenden som tycks främmande i nuet, men som hade varit helt rimliga i den traumatiska situationen. Det är viktigt att förstå och hantera dessa situationer.


·      Utagerande är ofta enfråga om flash-backs, i alla fall när det är dramatiskt. Det är mycket viktigt att hantera detta på ett bra sätt – t.ex. att använda det i behandling hellre än att bestraffa det.


·      Våldsamt utagerande innebär en arbetsmiljöfara och en fara för andra klienter som kan utsättas för våld. Här visas en metod för att kunna se när sådant utagerande är på väg, samt att förebygga det.


·      Komplexa trauman är en ny diagnos i den viktigaste psykiatriska manualen, ICD. Det är den vanligaste formen av trauma för människor med missbruksproblematik.


·      Vanliga feldiagnoser vid trauman Vissa diagnoser ger exakt samma symptom som trauman. Det är viktigt att kunna skilja på dessa.


·      En praktisk metod för känslomässig stabilisering Denna metod som upptäckts genom neurobiologisk forskning, bl.a. med hjärnscanner återställer enkelt människor till lugn och balans. Klienter och även personal kan använda den för att ta hand om sig själva vid stress eller ångest.


·      Anknytning: nätverk och relationer Nästan ingen som har ett svårt missbruk har någon enda person i sitt nätverk som hen kan lita på. För att kunna rehabiliteras socialt måste man kunna bygga tillitsfulla relationer. Detta är viktigt på jobb i boende, sociala kontakter och i familjeliv – kort sagt i alla sammanhang som kan beskrivas som sociala.


·      När anknytningsförmågan saknas och hur den kan byggas upp


·      Depression Är en av de svåraste samsjukligheterna eftersom den riskerar att leda till självmord, vilket inte är ovanligt bland dem som har ett tungt missbruk.

100 views0 comments

Kommentare


bottom of page